დასრულებული პროგრამები

ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა

საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის ზრდის პროგრამა

ქვეპროგრამები

  • მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა
  • სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
  • მცირე და მიკრო ბიზნესის გენერირებისა და ხელშეწყობის საგანმანათლებლო კურსი
  • დასაქმების ხელშეწყობა-ფასიანი სტაჟირება
  • ბიზნესის მართვა-ადმინისტრირების ინფრასტრუქტურული ხელშეწყობა

განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

ქვეპროგრამები

დევნილთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობის პროგრამა

ქვეპროგრამა

  • დევნილთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობის პროგრამა

დევნილთა ინფორმირებულობის ხელშეწყობის პროგრამა

ქვეპროგრამა

  • დევნილთა ინფორმირებულობის ხელშეწყობის პროგრამა.