შეიქმნა განაცხადების შეფასების მუდმივმოქმედი კომისია

გამოქვეყნდა ბრძანება ა(ა)იპ „საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის“ პროგრამების ფარგლებში შემოსული განაცხადების შეფასების მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების თაობაზე.

ბმული