ცვლილება პროგრამების ბიუჯეტში

ა(ა)იპ „საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის“ ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებულ საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის ზრდის პროგრამაში შევიდა ცვილელბა და წლიური ბიუჯეტი განისაზღვრა 38 930 (ოცდათვამეტი ათასს ცხრაას ოცდაათი) ლარით. (აპლიკაციის ფორმა)

ასევე, ცვლილება შევიდა ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამაში და მისი წლიური ბიუჯეტი განისაზღვრა 30 710 (ოცდაათი ათას შვიდას ათი) ლარით. (აპლიკაციის ფორმა)