მიმდინარე პროგრამები

განათლების ხელმისაწვდომობის ზრდის ქვეპროგრამა

თამაზ ნადარეიშვილის სახელობის ფულადი ჯილდოს ქვეპროგრამა

მედიკამენტებზე და სამედიცინო მოწყობილობებზე ხელმისაწვდომობის პროგრამა